yidao620c - keep running

SpringBoot 全家桶

Spring Boot 现在已经成为Java 开发领域的一颗璀璨明珠,它本身是包容万象的,可以跟各种技术集成

相关的项目 - 更多比较

521 5.8k 3.4k

S Spring Boot 开源代码示例集合
 
10.0 0.7000000000000001
  12天前
Popular
660 4.4k 1.9k

H hsweb (haʊs wɛb) 是一个用于快速搭建企业后台管理系统的基础项目,集成一揽子便捷功能如:通用增删改查,在线代码生成,权限管理(可控制到列和行),动态多数据源分布式事务,动态脚本,动态定时任务,在线数据库维护等等. 基于 spring-boot,mybaits
 
10.0 9.7
  前天