yellowfrog
yellowfrog

df /media/mountpoint |egrep -o '^[/a-z0-9]*' 从挂载点获取设备信息*

个人简介
df /media/mountpoint |egrep -o '^[/a-z0-9]*' 从挂载点获取设备信息*
  • 2016-10-17 21:10:58
  • 2017-10-19 14:19:12
  • 主页被访问次数: 11950