ticklishfrog
ticklishfrog

df /media/mountpoint |egrep -o '^[/a-z0-9]*' 从挂载点获取设备信息*

个人简介
df /media/mountpoint |egrep -o '^[/a-z0-9]*' 从挂载点获取设备信息*
  • 2016-10-17 21:07:04
  • 2017-10-10 09:36:19
  • 主页被访问次数: 5909