whitetiger
whitetiger

cat urls.txt | wget -i- -T 10 -t 3 --waitretry 1 下载一个列表中的url*

个人简介
cat urls.txt | wget -i- -T 10 -t 3 --waitretry 1 下载一个列表中的url*
  • 2016-10-17 20:23:59
  • 2018-10-20 23:14:49
  • 主页被访问次数: 21736