BrightSharon
BrightSharon

df /media/mountpoint |egrep -o '^[/a-z0-9]*' 从挂载点获取设备信息*

个人简介
df /media/mountpoint |egrep -o '^[/a-z0-9]*' 从挂载点获取设备信息*
  • 2016-10-20 21:10:31
  • 2019-01-23 10:46:17
  • 主页被访问次数: 2321