Wicked Engine 用C++编写的游戏引擎

包含Bullet物理,Lua脚本,输入和声音。 具有向前,延迟,平铺前进和平铺延迟渲染路径,体素GI等。

相关的项目 - 更多比较

426 9.7k 939

openage 是帝国时代II引擎的开源克隆
 
10.0 1.8
  19天前
1.3k 9.1k 3.4k

S Skynet 是一个轻量级的,为在线游戏服务器打造的框架
 
10.0 0.7
  14天前
262 8k 943

"Diablo(暗黑破坏神)"游戏逆向工程
 
10.0 4.5
  3天前