socketry - Modern asynchronous and timeout-capable I/O for Ruby

LightIO是一个ruby网络库,它结合了ruby fiber和快速IO event loop

LightIO是一个ruby网络库,它结合了ruby fiber和快速IO event loop

相关的项目 - 更多比较

297 9.5k 1.4k

G Gollum - 一个简单,基于Git的wiki
 
10.0 2.0
  13天前
Popular
210 6.1k 2.3k

L linguist 是Github使用Ruby开发的语言识别库,可以轻松根据文件内容识别上百种编程语言。 Github 采用该库实现其上项目编程语言类型识别,linguist不仅仅可以识别变成语言,还支持很多标记语言、配置语言等等。
 
10.0 7.800000000000001
  6天前
273 3.4k 237

F Fast JSON API:一个用于Ruby对象的快速JSON:API的序列化器
 
10.0 2.2
  25天前