shioyama - Canadian Ruby/Rails developer in Tokyo

Mobility - 可拔插的Ruby翻译框架

Mobility - 可拔插的Ruby翻译框架

相关的项目 - 更多比较

130 6.9k 905

K Kaminari - 一个Rails的基于范围和引擎、简洁、强大、可定制、复杂的分页库
 
10.0 1.7000000000000002
  13天前
Popular
189 5.4k 2.1k

L linguist 是Github使用Ruby开发的语言识别库,可以轻松根据文件内容识别上百种编程语言。 Github 采用该库实现其上项目编程语言类型识别,linguist不仅仅可以识别变成语言,还支持很多标记语言、配置语言等等。
 
10.0 7.3
  6天前
69 2.8k 180

P Parallel - Ruby让并行处理简单和快速
 
10.0 4.3
  7天前