Phan是一个PHP的静态分析器

Phan是一个PHP的静态分析器

相关的项目 - 更多比较

Popular
218 9.4k 1.2k

P PHP CS Fixer - 一个工具来自动修复PHP编码标准问题
 
10.0 6.8
  13天前
Popular
193 9.1k 657

P PHPStan 是一款 PHP 静态分析工具,它专注于不需要运行就能够发现代码中的错误。 它甚至能在代码编写测试之前捕获整个类的错误
 
10.0 10.0
  昨天
Popular
203 8k 1.3k

P PHP Code Sniffer - 一个检测PHP、CSS和JS代码标准冲突的库
 
10.0 10.0
  4天前