grosser - Mostly Ruby/Rails hacker that tries to OS everything.

Parallel - Ruby让并行处理简单和快速

Parallel - Ruby让并行处理简单和快速

相关的项目 - 更多比较

300 9.4k 1.4k

G Gollum - 一个简单,基于Git的wiki
 
10.0 0.2
  7天前
Popular
205 6k 2.3k

L linguist 是Github使用Ruby开发的语言识别库,可以轻松根据文件内容识别上百种编程语言。 Github 采用该库实现其上项目编程语言类型识别,linguist不仅仅可以识别变成语言,还支持很多标记语言、配置语言等等。
 
10.0 8.5
  4天前
77 5.3k 864

W will_paginate - 一个分页库可与Ruby on Rails, Sinatra, Merb, DataMapper和Sequel集成
 
10.0 1.0
  14天前