odoo - Open Source Business Apps

Odoo-Odoo (原来的OpenERP). 帮助增长您业务的开源APP

Odoo-Odoo (原来的OpenERP). 帮助增长您业务的开源APP

相关的项目 - 更多比较

Popular
605 9.5k 865

Z 👩🏿‍💻👨🏾‍💻👩🏼‍💻👨🏽‍💻👩🏻‍💻中国独立开发者项目列表 -- 分享大家都在做什么
 
10.0 8.299999999999999
  6天前
355 9.3k 1.3k

最全中华古诗词数据库
 
10.0 0.5
  12天前