Math PHP - PHP的现代数学库

包括特性描述性统计和回归;连续和离散概率分布; 线性代数与矩阵和向量,数值分析; 特殊的数学函数;代数

相关的项目 - 更多比较

121 3.3k 328

L LibPhoneNumber for PHP:一个Google的PHP库用于解析、格式、存储和验证国际电话号码
 
10.0 4.8
  昨天
77 1.4k 155

M 包括特性描述性统计和回归;连续和离散概率分布; 线性代数与矩阵和向量,数值分析; 特殊的数学函数;代数
 
3.8 10.0
  8天前
23 293 13

PHP的金钱和货币库
 
1.5 3.7
  6天前