opencv4nodejs - 用于node.js的异步OpenCV 3.x API

用于node.js的异步OpenCV 3.x API,包含以下示例:人脸检测,机器学习,深度神经网络,手势识别,对象跟踪,特征匹配,图像直方图

相关的项目 - 更多比较

Popular
421 10k 917

P Paper.js - 矢量图形脚本的瑞士军刀
 
10.0 10.0
  7天前
129 7.3k 472

J jimp - 一个图片处理库完全用JavaScript编写并且零外部或原生依赖性
 
10.0 3.3000000000000003
  5天前