Jodd:一套开源的Java微型的框架和大量的工具集

Jodd一套开源的Java微型的框架和大量的工具集。软驱大小! Jodd = tools + ioc + mvc + db + aop + tx + json + html < 1.5 Mb

相关的项目 - 更多比较

744 6.5k 2.6k

H hsweb (haʊs wɛb) 是一个用于快速搭建企业后台管理系统的基础项目,集成一揽子便捷功能如:通用增删改查,在线代码生成,权限管理(可控制到列和行),动态多数据源分布式事务,动态脚本,动态定时任务,在线数据库维护等等. 基于 spring-boot,mybaits
 
10.0 5.5
  11天前