gifify:将任何视频文件转换成一个优化的GIF动画

gifify:任何视频文件转换成一个优化的GIF动画

相关的项目 - 更多比较

Popular
417 9.9k 915

P Paper.js - 矢量图形脚本的瑞士军刀
 
10.0 10.0
  5天前
129 7.1k 467

J jimp - 一个图片处理库完全用JavaScript编写并且零外部或原生依赖性
 
10.0 5.8
  20天前
Popular
106 2.3k 328

O 用于node.js的异步OpenCV 3.x API,包含以下示例:人脸检测,机器学习,深度神经网络,手势识别,对象跟踪,特征匹配,图像直方图
 
10.0 8.2
  3天前