g9.js一个javascript库,用于创建自动化交互图形

g9.js一个javascript库,用于创建自动化交互图形

相关的项目 - 更多比较

129 7.3k 473

J jimp - 一个图片处理库完全用JavaScript编写并且零外部或原生依赖性
 
10.0 2.7
  11天前
Popular
112 2.4k 354

O 用于node.js的异步OpenCV 3.x API,包含以下示例:人脸检测,机器学习,深度神经网络,手势识别,对象跟踪,特征匹配,图像直方图
 
10.0 10.0
  前天