lets-blade -

blade:一款简洁优雅,微内核设计的 Java Web 框架

blade:一款简洁优雅,微内核设计的 Java Web 框架

相关的项目 - 更多比较

Popular
612 5.2k 1.5k

Spring Boot Admin - 用于管理spring boot的管理界面
 
10.0 10.0
  8天前
Popular
638 4.2k 1.8k

H hsweb (haʊs wɛb) 是一个用于快速搭建企业后台管理系统的基础项目,集成一揽子便捷功能如:通用增删改查,在线代码生成,权限管理(可控制到列和行),动态多数据源分布式事务,动态脚本,动态定时任务,在线数据库维护等等. 基于 spring-boot,mybaits
 
10.0 10.0
  18天前