Caffeine 是一个基于Java 8的高性能缓存库

Caffeine 是一个基于Java 8的高性能缓存库

相关的项目 - 更多比较

313 4.9k 427

Caffeine是一个Java 8的高性能缓存库
 
10.0 0.8
  6天前
313 4.9k 427

C Caffeine 是一个基于Java 8的高性能缓存库
 
10.0 0.8
  6天前
100 1k 263

J JetCache 是一个基于 Java 的缓存系统封装,提供统一的 API 和注解来简化缓存的使用
 
2.0 3.3000000000000003
  12天前