godotenv是Ruby的dotenv库的一个Go移植

godotenv是Ruby的dotenv库的一个Go移植