Reachability.swift:使用Swift写的第三方网络检测类

Reachability.swift 是一个使用Swift写的第三方网络检测类,可以用来检测网络连接状态及网络类型(移动网络、Wifi)功能。