j4velin

Pedometer 一个简单,轻量的计步器app,使用硬件传感器计算步数

一个简单,轻量的计步器app,使用硬件传感器计算步数,而且对电池的消耗非常小。

相关的项目 - 更多比较

Popular
178 4.7k 789

Kickstarter for Android
 
10.0 8.0
  3天前
197 4.6k 1k

Purified version of Zhihu Daily - 更纯净的知乎日报
 
10.0 3.3000000000000003
  5天前