GameFoundry

bs :: framework是一个C++库,旨在为开发实时图形应用程序(游戏,引擎或工具)提供统一的基础

bs :: framework是一个C++库,旨在为开发实时图形应用程序(游戏,引擎或工具)提供统一的基础

相关的项目 - 更多比较

Popular
721 8.3k 1.6k

C CRYENGINE是Crytek创建的强大实时游戏开发平台
 
10.0 10.0
  1月前
420 7.8k 764

openage 是帝国时代II引擎的开源克隆
 
10.0 4.3
  8天前
Popular
1.3k 7.1k 2.9k

S Skynet 是一个轻量级的,为在线游戏服务器打造的框架
 
10.0 8.0
  3天前