bigladybug
bigladybug

shutdown -rF now 重启时候加入 fsck*